विविध देवांचे गायत्रीमंत्र | List of all Gayatri Mantra

List of all Gayatri Mantra

गायत्री मंत्र | Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात् ॥ॐ॥

श्रीगणेश गायत्री मंत्र | Ganesh Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ॐ गँ गणपतये नम:। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ति: प्रचोदयात्॥

श्रीविष्णू गायत्री मंत्र | Vishnu Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्॥

श्रीशिव गायत्री मंत्र | Shiv Gayatri Mantra  

ॐ भूर्भुव: स्व:। ॐ तत्पुरूषाय विद्महे। महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्॥

श्रीमहालक्ष्मी गायत्री मंत्र | Mahalaxmi Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे। विष्णुपत्नै च धीमहि। तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात्॥

श्रीदेवी गायत्री मंत्र | Davi Gayatri  

ॐ भूर्भुव: स्व:। ॐ देव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे। महाशक्तै च धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्॥

List of all Gayatri mantra

श्रीसूर्य गायत्री मंत्र | Surya Gayatri Mantra 

ॐ भूर्भुव: स्व:। ॐ भास्कराय विद्महे। महद्युतिकराय धीमहि। तन्नो आदित्य: प्रचोदयात्॥

पांडुंरंग गायत्री मंत्र | Pandurang Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ भक्तवरदाय विघ्महे। पांडुरंगाय धिमही।
तन्नो कृष्ण: प्रच्योदयात।।

बम्हा गायत्री मंत्र | Brahma Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ चतुर्मुखाय विघ्महे।हंसारुढाय धिमही।
तन्नो ब्राम्ह प्रच्योदयात।।

नृसिंह गायत्री मंत्र | Narasimha Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ नृसिंहसय विघ्महे।वज्रनखाय धिमही।तन्नो नृसिंह:प्रच्योदयात।

कृष्ण गायत्री मंत्र | Krushna Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ देवकी नंदाय विघ्महे।वासुदेवाय धिमही।तन्नो कृष्ण प्रच्योदयात।

अन्गी गायत्री मंत्र | Aagni Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ सप्तजिव्हाय विघ्महे।अग्न्ी देवाय धिमही। तन्नो अग्नीप्रच्योदयात।

इंद्र गायत्री मंत्र | Indra Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ सहरुानंत्राय विघ्महे।वज्रहस्ताय धिमही।तन्नो इुद्र प्रच्योदयात।।

हनुमान गायत्री मंत्र | Hanuman Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ अंजनिसुताय विघ्महे। वायुपुत्राय धिमही।तन्नो हनुमंत: प्रच्योदयात।।

राम गायत्री मंत्र | Ram Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ भरतग्रजाय विघ्महे।साीता वल्लभाय धिमही।तन्नो राम
प्रच्योदयात।।

चंद्र गायत्री मंत्र | Chandra Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊॅ क्षीरपुत्राय विघ्महे।अमृत्वाय धिमही।तन्नो चंद्र:प्रच्योदयात।।

यम गायत्री मंत्र | Yama Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ सूर्यपुत्राय विघ्महे।महाकालाय धिमही।तन्नो यम:प्रच्योदयात।।

वरुण गायत्राी मंत्र | Varuna Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ जलबिंम्बाय विघ्महे। नीलपुत्राय धिमही।तन्नो वरुण:प्रच्योदयात।।

राधा गायत्री मंत्र | Radha Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ वृषभानुजायै विघ्महे। कृष्णपियायै धिमही।तन्नो राधा:प्रच्योदयात।।

दुर्गा गायत्राी मंत्र | Durga Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ गिरीज्यायैच विघ्महे।शिवप्रियायैच धिमही।तन्ना दुर्गा प्रच्योदयात।।

पृथ्वी गायत्री मंत्र | Prithvi Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ पृथ्वी देव्यै विघ्महे।सहरुामत्यैंच धिमही।तन्नो पृथ्वी प्रच्योदयात।।

सीता गायत्री मंत्र | Sita Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ जनक नंन्दिन्य विघ्महे । भुमिजायैच धिमही। तन्नो सीता प्रच्योदयात।।

षण्मुख गायत्राी मंत्र |

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ षम्णुखाय विघ्महे ।महासेनाय धिमही।तन्नो षष्मुख प्रच्योदयात।।।

गौरी गायत्राी | Gauri Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुव: स्व:। ऊँ सुभागयैच विघ्महे।काममालिन्यैच धिमही।तन्नो गौरी प्रच्योदयात।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *