॥ गायत्रीमंत्र उपासना मराठी ॥ Gayatri Mantra Marathi and Upasana॥

गायत्री मंत्र व त्याचा अर्थ ‘मननात त्रायते’ मनन केले असता रक्षण करणारे जे शब्द त्याला ‘मंत्र’…